Dades biogràfiques

Soc llicenciada en Filologia Anglesa i Germanística, i Doctora en Ciències de l’Educació. Vaig iniciar la meva carrera docent com a professora de llengües estrangeres (anglès, català i castellà) en escoles d’idiomes, en instituts de secundària, centres penitenciaris i en diverses universitats catalanes.

Actualment treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona, on soc professora agregada i Directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. Em dedico a la formació de docents, al disseny, la implementació i l’avaluació de propostes curriculars i d’aula que s’estructuren a partir de projectes multilingües i multidisciplinaris, i a la recerca en el camp de l’educació plurilingüe. Soc membre fundador del Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingüe (GREIP) i de l’Associació Internacional Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC). M’interesso per l’anàlisi de la conversa aplicat a l’aprenentatge de llengües i per la recerca entorn camps com ara l’enfocament per tasques, l’enfocament per projectes, l’ús de la tecnologia a l’aula, la reflexió metalingüística i la didàctica de la llengua en entorns multilingües.

He realitzat tasques d’assessorament per al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra i col·laboro regularment en projectes socials de la Fundació Autònoma Solidària. Actualment sóc consultora del projecte METLA (Mediation in Teaching, Learning and Assessment) del Centre Europeu per a les Llengües modernes (ECML) del Consell d’Europa.  Des de l’any 2017 també colidero l’equip A+Project per encàrrec de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Biodata

I have a degree in English and German studies and a PhD in Education. I started my teaching career in the field of foreign language education (English, Catalan and Spanish) and taught at language schools, high schools, prisons and Catalan universities.

I am currently working at Universitat Autònoma de Barcelona  as a lecturer, researcher  and Head of the Department of Language and Literature Education and Social Science Education. I train in-service and pre-service teachers, design materials and curricula, and conduct research projects. I am a founding member of the Research Centre for Plurilingual Interaction & Education (GREIP) and the International Association Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC).  My research interests revolved around areas such as CA-for-SLA, task-based learning, project-based learning, technology enhanced learning, language awareness and language education in multilingual milieus.

I have carried out advisory tasks for the Ministry of Education and Higher education of the government of Andorra and  I am a consultant for the METLA (Mediation in Teaching, Learning and Assessment) project supported by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. I regularly collaborate on social projects lead by Fundació Autònoma Solidària. I currently co-lead the team A + Project , a task commissioned by the Institute of Educational Sciences of the Universitat Autònoma de Barcelona in 2017.

Breve biografía

Soy licenciada en Filología Inglesa y Germanística, y Doctora en Ciencias de la Educación. Inicié mi carrera docente como profesora de lenguas extranjeras (inglés, catalán y español) en escuelas de idiomas, en institutos de secundaria, centros penitenciarios y en diversas universidades catalanas.

Actualmente trabajo en la Universitat Autònoma de Barcelona como profesora y Directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. Me dedico a la formación de docentes, al diseño, implementación y evaluación de propuestas curriculares, i de aula que se estructuran a partir de proyectos multilingües y multidisciplinarios, y a la investigación en el campo de la educación plurilingüe. Soy miembro fundador del Grupo de Investigación en Enseñanza e Interacción Plurilingüe (GREIP) y de la Asociación Internacional Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC). Me intereso por el análisis de la conversación aplicado al aprendizaje de lenguas y por la investigación en campos como el enfoque por tareas, el enfoque por proyectos, el uso de la tecnología en el aula, la reflexión metalingüística y la didáctica de la lengua en entornos multilingües.

He realizado tareas de asesoramiento para el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Gobierno de Andorra y colaboro regularmente en proyectos sociales de la Fundació Autònoma Solidària. Actualmente soy consultora del proyecto METLA (Mediation in Teaching, Learning and Assessment) del Centro Europeo para la Lenguas Modernas (ECML) del Consejo de Europa. También colidero el equipo A+Project por encargo del Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.