Dades biogràfiques

Soc llicenciada en Filologia Anglesa i Germanística, i Doctora en Ciències de l’Educació. Vaig iniciar la meva carrera docent com a professora de llengües estrangeres (anglès, català i castellà) en escoles d’idiomes, en instituts de secundària, centres penitenciaris i en diverses universitats catalanes.

Actualment treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona, on soc vicedegana de Qualitat i Innovació de la Facultat de Ciències de l’Educació i professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. Em dedico a la formació de docents, al disseny, la implementació i l’avaluació de propostes curriculars, i d’aula, que s’estructuren a partir de projectes multilingües i multidisciplinaris, i a la recerca en el camp de l’educació plurilingüe. Soc membre fundador del Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingüe (GREIP) i de l’Associació Internacional Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC). M’interesso per l’anàlisi de la conversa aplicat a l’aprenentatge de llengües i per la recerca entorn camps com ara l’enfocament per tasques, l’enfocament per projectes, l’ús de la tecnologia a l’aula, la reflexió metalingüística i la didàctica de la llengua en entorns multilingües.

També realitzo tasques d’assessorament per al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra i col·laboro regularment en projectes socials de la Fundació Autònoma Solidària. Actualment colidero l’equip A+Project per encàrrec de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Biodata

I have a degree in English and German studies and a PhD in Education. I started my teaching career in the field of foreign language education (English, Catalan and Spanish) and taught at language schools, high schools, prisons and Catalan universities.

I am currently working at Universitat Autònoma de Barcelona, where I am the Vice-dean of Quality and Innovation of the Faculty of Education and a lecturer at the Department of Language and Literature Education and Social Science Education. I train in-service and pre-service teachers, design materials and curricula, and conduct research. I am a founding member of the Research Centre for Plurilingual Interaction & Education (GREIP) and the International Association Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC).  My research interests revolved around areas such as CA-for-SLA, task-based learning, project-based learning, technology enhanced learning, language awareness and language education in multilingual milieus.

I also carry out advisory tasks for the Ministry of Education and Higher education of the government of Andorra and collaborate on social projects lead by Fundació Autònoma Solidària. I currently co-lead the team A + Project , a task commissioned by the Institute of Educational Sciences of the Universitat Autònoma de Barcelona in 2017.

Breve biografía

Soy licenciada en Filología Inglesa y Germanística, y Doctora en Ciencias de la Educación. Inicié mi carrera docente como profesora de lenguas extranjeras (inglés, catalán y español) en escuelas de idiomas, en institutos de secundaria, centros penitenciarios y en diversas universidades catalanas.

Actualmente trabajo en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde ejerzo de vicedecana de Calidad e Innovación de la Facultat de Ciències de l’Educació i de profesora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. Me dedico a la formación de docentes, al diseño, implementación y evaluación de propuestas curriculares, i de aula que se estructuran a partir de proyectos multilingües y multidisciplinarios, y a la investigación en el campo de la educación plurilingüe. Soy miembro fundador del Grupo de Investigación en Enseñanza e Interacción Plurilingüe (GREIP) y de la Asociación Internacional Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC). Me intereso por el análisis de la conversación aplicado al aprendizaje de lenguas y por la investigación en campos como el enfoque por tareas, el enfoque por proyectos, el uso de la tecnología en el aula, la reflexión metalingüística y la didáctica de la lengua en entornos multilingües.

También realizo tareas de asesoramiento para el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Gobierno de Andorra y colaboro regularmente en proyectos sociales de la Fundació Autònoma Solidària. Actualmente colidero el equipo A+Project por encargo del Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.