RECERCA FINALITZADA

PROJECTES DELS QUALS N’HE ESTAT LA INVESTIGADORA PRINCIPAL

La Competencia Plurilingüe, Audiovisual y Digital como Vehículo para la Construcción de Saberes en Comunidades de Práctica Multilingües y Multiculturales (PADS). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (EDU2010-17859 /EDUC): 01/10/2010 – 30/09/2014. IP: Dolors Masats.

El desarrollo de las competencias multilingües entre alumnado de educación secundaria autóctono e inmigrado: continuidades y discontinuidades entre las prácticas escolares y las prácticas de entorno (DECOMASAI). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (SEJ2007- 62147 /EDUC): 01/10/2007 – 30/09/2010. IP: Dolors Masats (01/09/2009 – 30/09/2010); Virgínia Unamuno (01/10/2007 – 31/08/2009).

PROJECTES EN ELS QUALS HE PARTICIPAT COM A INVESTIGADORA

Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms / Ensenyament lingüísticament sensible a totes les aules (LiSTiAC). Erasmus + Programme Key Action 3 – Support for policy reform – policy experimentations, Call EACEA 28/2017 (606695-EPP-1-2018-2-FI-EPPKA3-PI-POLICY): 15/02/2019 – 14/02/2022. IP: Emilee Moore.

IEP! Prácticas extraescolares de aprendizaje del inglés y epistemologías inclusivas. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: Proyectos I+D de Generación de Conocimiento y Proyectos de I+D+i Retos Investigación (PRPPGC2018-099071-A-100): 01/02/2019 – 31/01/2021. IP:  Dra. Emilee Moore.

Sabers per a l’educació en xarxa, la Cognició i l’Ensenyament (KONECT). Ministerio de Economía y Competitividad: Proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (EDU2013-43932-P): 01/01/2014 – 31/12/2018. IP: Melinda Dooly.

Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels Graus d’Educació Infantil i Primària. AGAUR (2010MQD00132): 16/05/2011 – 15/05/2013. IP: Mariona Espinet.

Language Dynamics and Management of Diversity (DYLAN). 6è Programa Marc de la Unió Europea (FP6- 2004- Citizens- 4″-028702- 2): 10/2006 – 10/2010. IP: Anne-Caude Bethoud (Université de Lausanne). LOCAL IP: Luci Nussbaum.

Estratègies docents pel desenvolupament de competències lingüístiques crítiques a la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant assignatures en anglès. AGAUR (2007MQD00138): 15/09/2007 – 14/09/2009. IP: Mariona Espinet.

Tasques col·laboratives i aprenentatges lingüístics i acadèmics en aules AICLE inclusives de ciències en llengua estrangera. AGAUR (2005ARIE-10056): 07/03/2006 – 06/03/2007. IP: Cristina Escobar-Urmeneta.

Millora de les competències lingüístiques dels alumnes de la titulació de Magisteri: Llengües estrangeres, mitjançant la impartició d’assignatures troncals en anglès. AGAUR (2005MQD00130): 15/09/2005 – 14/09/2007. IP: Mònica Feixas.

Competencias multilingües en la enseñanza y aprendizaje de contenidos curriculares en la educación primaria (COMUCOCO). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (SEJ2004-06723-C02-01/EDUC): 13/12/2004 – 12/12/2007. IP: Dra. Luci Nussbaum.

Avaluació de tasques col·laboratives i assoliment d’objectius d’aprenentatge en aules AICLE de ciències en llengua estrangera. AGAUR (2004ARIE-00058): 30/10/2004 – 30/10/2005. IP: Cristina Escobar-Urmeneta.

Professionalització integral dels mestres de Llengua estrangera. IDES-UAB (PID2004-06-210.027): 15/09/2004 – 14/09/2005. IP: Cristina Escobar-Urmeneta.

Desarrollo de competencias lingüísticas, discursivas y socioculturales en lenguas autóctonas (castellano y catalán) y extranjeras por parte de inmigrantes de reciente escolarización (DECOLALE). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (DGI-BS02001-2030): 28/12/2001 – 27/12/2004). IP: Luci Nussbaum.

Construcción de competencias en el aprendizaje de lenguas extranjeras (COCOLALE). Ministerio de Educación y Cultura (DGES-PB-96-219): 01/1998 – 12/2000. IP: Luci Nussbaum.

PARTICIPACIÓ EN XARXES DE RECERCA COMPETITIVES

Red Temática Educación Plurilingüe (EDUPLUS). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: Acciones de dinamización «Redes de INvestigación», Convocatoria 2018 (RED2018-102774-T): 01/01/2020 – 31/12/2022. IP: Josep Maria Cots. IP UAB: Melinda Dooly.

European Network: Language learning and social media. 6 Key dialogues. ECEA: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (505107-LLP-1-2009-1-LU-KA2-KA2NW): 01/01/2010 – 31/12/2012. IP: Charles Max, University of Luxembourg (LU), LOCAL IP: Melinda Dooly.

Xarxa incentivadora de la recerca educativa: L’educació lingüística i literària en entorns plurilingües (LLERA). AGAUR (2008/XIRE/00001): 15/09/2008 – 14/09/2009. IP: Oriol Guasch, Universitat Autònoma de Barcelona.

Xarxa incentivadora de la recerca educativa: L’educació lingüística i literària en entorns plurilingües. AGAUR: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (2006/XIRE/00001): 15/09/2006 – 14/09/2007. IP: Anna Camps, Universitat Autònoma de Barcelona.

Xarxa dinamitzadora de recerca i desenvolupament: L’educació lingüística i la formació d’ensenyants en situacions multiculturals i multilingües (XELFEM). DURSI (XT-2004-000-41): 09/2004 – 09/2006. Oriol Guasch, Universitat Autònoma de Barcelona.

Xarxa dinamitzadora de recerca i desenvolupament: L’educació lingüística i la formació d’ensenyants en situacions multiculturals i multilingües (XELFEM). DURSI (XT-2002-000-40): 16/12/2002 – 15/12/2004. IP:  Marta Milian, Universitat Autònoma de Barcelona.

Xarxa dinamitzadora de recerca i desenvolupament: L’educació lingüística i la formació d’ensenyants en situacions multiculturals i multilingües (XELFEM). DURSI (2000XT-00-107): 09/2000 – 09/2002. IP: Luci Nussbaum, Universitat Autònoma de Barcelona.

Xarxa d’Estudis del Discurs (XED). AGAUR (2004/XT/00082): 2004 – 2006. IP: Helena Calsamiglia, Universitat Pompeu Fabra.

Xarxa d’Estudis del Discurs (XED). Generalitat de Catalunya. CIRIT (CIRIT: 2002/XT/00070): 2002 – 2004. IP: Helena Calsamiglia, Universitat Pompeu Fabra.

Xarxa d’Estudis del Discurs (XED). Generalitat de Catalunya. CIRIT (CIRIT: 2000/XT/00062): 2000 – 2002. IP: Dra. Helena Calsamiglia, Universitat Pompeu Fabra.