PROJECTES DE RECERCA

La meva recerca s’insereix en el camp de l’ensenyament i aprenentatge de llengües en contextos multilingües i abasta àmbits diversos. M’interessa l’anàlisi de la conversa (CA-for-SLA) com a marc teòric i metodològic que em permet estudiar, des d’una perspectiva èmica, la interacció entre iguals, o entre aprenents i parlants experts, i els aspectes socials lligats a l’ús i a l’adquisició del llenguatge. Recullo dades naturals en aules en què es segueixen les premisses dels enfocaments plurals, de l’enfocament per tasques o de l’enfocament per projectes. Atès que defenso que l’aprenentatge és un procés social i, per tant, es realitza a través de la interacció, analitzo converses que es duen a terme a l’aula, o en les xarxes socials, en què qui aprèn porta a terme activitats i accions que li permeten posar en joc, simultàniament, les seves habilitats cognitives, lingüístiques i socials. Sovint, en aquestes activitats la interacció (i l’aprenentatge) està mediat per l’ús d’eines digitals. De manera especial, però no exclusivament, m’agrada explorar, també, com la producció de vídeos pot esdevenir una oportunitat excel·lent per aprendre llengua.

El meu treball com a investigadora respecta els principis de la recerca en ‘colabor’. És a dir, en els meus projectes les persones que fem recerca i les persones que treballen en instituts i escoles de primària formem part del mateix equip de treball. A vegades també ens acompanyen docents en formació. Com a equip, conjuntament, programem, apliquem i avaluem propostes didàctiques d’ordre divers, les quals ens ajuden tant a innovar a les aules, com a disposar de dades per als nostres estudis. La difusió dels resultats de la nostra recerca també és una tasca compartida. D’una banda, aquesta manera de procedir ens permet coconstruir sabers didàctics sobre com ensenyar i aprendre llengua. D’altra banda, ens ajuda a entendre com es desenvolupen les competències professionals vinculades a la pràctica docent. Aquestes dues qüestions són molt rellevants per a mi perquè em dedico a la formació de mestres.