LLIBRES / BOOKS

Les següents publicacions es relacionen amb la meva voluntat de contribuir a  millorar l’ensenyament de les llengües estrangeres a les aules del nostre país.

Espinet, Mariona, i Valdés-Sánchez, Laura (Coord.) González-Monfort, Neus; Junyent, Mercè; Marbà, Anna; Masats, Dolors, i Moore, Emilee (2015) CLIL FAQs: Orientacions per introduir l’anglès en la docència universitària. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-942706-8-0. Dipòsit legal: (Publicació oberta en línia). Pàgines: 0-65.

Nussbaum, Luci i Bernaus, Mercè (Eds.), Caballero de Rodas, Beatriz; Escobar, Cristina, i Masats, Dolors (2001). Didáctica de las lenguas extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria. Madrid: Síntesis. ISBN: 84-7738-911-X. Dipòsit legal: M-39.732-2001. Pàgines: 0-358.