PROJECTES

La meva recerca no es pot deslligar del meu compromís amb la comunitat educativa. Per aquest motiu, vetllo per garantir que sigui significativa, participativa i es dugui a terme, des de posicions simètriques, conjuntament amb els equips docents que m’obren les portes de les seves aules. Aquest procediment em permet, d’una banda, portar a l’escola els avenços més recents en el camp de la didàctica d’aula, d’altra banda, m’apropa a la realitat de les escoles i a les necessitats de l’alumnat. Aquest procés de reflexió compartida ens permet millorar conjuntament les pràctiques d’aula, tant a les escoles de primària, als instituts de secundària o a la universitat.

Els projectes que porto a terme, ja siguin de recerca, d’innovació o de cooperació, reflecteixen quins són els meus interessos en el camp de la didàctica de la llengua i tenen com a objectiu principal aconseguir que els resultats beneficiïn la societat i, sobretot, les persones que hi han participat.

My research cannot be detached from my commitment to the educational community. For this reason, I make sure that it is meaningful, participatory and carried out, from symmetrical positions, together with the teachers who open the doors of their classrooms to me. O the one hand, this procedure allows me to bring to school the most recent advances in the field of educational research, on the other hand, it brings me closer to the reality of schools and the needs of students. This process of shared reflection allows us to jointly improve classroom practices, whether in primary schools and secondary schools or at the university.

The research, innovation or cooperation projects I conduct reflect my interests in the field of language education and have as their main objective to ensure that their results will benefit society and, above all, the people who participated in them.